OTR
Datum
Sender
Ansicht
Oktober 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15
Korona krlw taka historia
Król w podró y czyli logistyka wypraw królewskich. Program prezentuj cy kulisy pracy nad serialem Korona królów oraz przedstawiaj cy historyczny kontekst produkcji. Wojciech o dkowicz odtwórca roli ksi cia litewskiego Olgierda opowie widzom o realiach ycia w XIV wieku m.in. o funkcjonowaniu dworu o redniowiecznym handlu rozrywce i ucztach. W programie pojawi si tak e inni aktorzy znani z serialu
00:45
Program rozrywkowy
01:20
Domisie
Kartonowe cuda. Domisie robi porz dki na strychu i znajduj kartonowe pude ka które chc wyrzuci . Pan Ko atka mówi im e to niezbyt dobry pomys bo przecie karton znakomicie nadaje si do zabawy. Ka dy bierze po jednym kartonowym pude ku i musi z niego co zrobi . Okazuje si e Domisie s bardzo kreatywne. Pysia wpada na pomys eby z pud a stworzy ó eczko dla Pysio ka Strachowyj kartonowy namiot Eryk samolot a Amelka ramk do zdj cia i kuferek na drobiazgi. A co zrobi Bazyli Zobaczycie sami
01:50
Bardzo przygodowe podr e Kulfona
Zaginione miasto Inków. Kulfon i Monika dotarli do Peru. Poszukuj tam zaginionego miasta Inków.
02:00
Program rozrywkowy
02:35
Na dobre i na z e
Choroba l dowa. Bart twierdzi e ca y czas chodzi na terapi . Borys poznaje w barze atrakcyjn Ol . Do szpitala trafia Arek cierpi cy na silny ból brzucha. W szpitalu jego stan gwa townie si pogarsza
03:30
Na sygnale
To ju nie ma sensu. Pacjentk doktora Banacha zostaje pi ciomiesi czna dziewczynka u której lekarz podejrzewa silne zatrucie. Ojciec dziecka zdradza ratownikom e lecz ca si na depresj matka karmi niemowl piersi
03:55
Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
04:05
Polonia 24
Magazyn prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli a problemy rodaków mieszkaj cych poza Polsk
04:20
Halo Polonia
04:55
Kapita polski
3.
05:10
Ocaleni
Ocaleni to program Rafa a Porzezi skiego który porusza temat uzale nie . Zaproszeni go cie dziel si swoimi wstrz saj cymi historiami dotycz cymi ycia z na ogiem oraz sposobami na jego przezwyci enie. W odcinku: Od zawsze pragn by ksi dzem. I zrealizowa swoje marzenie. Jednak wtedy alkohol który od jakiego ju czasu pojawia si w jego yciu zaw adn nim ca kowicie. Z pomoc Boga uda o mu si wygra z uzale nieniem a swoj chorob zamieni w pos annictwo i pomoc innym. O tym e alkoholizm to choroba która dotyka wszystkich bez wzgl du na wiek p e zawód czy status spo eczny opowie ksi dz Wies aw Kondratowicz w programie Rafa a Porzezi skiego Ocaleni
TVPOLONIA
06:05
Barwy szcz cia
Piotr robi plan zmian w mieszkaniu przed wprowadzeniem si dzieci. Pomaga mu w tym Zosia która najwyra niej wpad a Walawskiemu w oko. W dniu lubu Bo ena od rana wisi na telefonie a nieobecny Bruno zaj ty jest sprawami swojej firmy. Amelia i Tomasz obserwuj to z narastaj cym niepokojem. Ostatecznie narzeczeni docieraj szcz liwie do ko cio a ale ceremonia za lubin ma nieoczekiwany fina . Oliwce i Kajtkowi ci gle brakuje pieni dzy. Aby zdoby gotówk para organizuje wyprzeda gara ow . Kiedy ch opak znowu podbiera matce jedzenie ta dochodzi do wniosku e samodzielne mieszkanie syna si nie sprawdza. W adek zjawia si w domu m odych i przeprowadza z Kajtkiem m sk rozmow . Serial obyczajowy
06:35
Barwy szcz cia
Bo ena zostaje zabrana sprzed ko cio a przez agentów ABW. Podczas przes uchania Kowaluk oskar a j e z ama a tajemnic s u bow zdradzaj c narzeczonemu poufne informacje. Bruno martwi si e wie o po lubiona ona trafi za kratki sam te ma k opoty bo w jego firmie trwa przeszukanie. Amelia i Tomasz s za amani obrotem spraw i spodziewaj si najgorszego. U Natalii z pozoru trwa sielanka z Wilkiem ale gdy tylko nadarza si okazja dziewczyna sprawdza w komórce Ma ka numer do jego by ej partnerki i umawia si z ni na spotkanie. Kamila opowiada Zwole skiej o pe nym psychicznej przemocy yciu z m czyzn i radzi by Natalia jak najszybciej od niego ucieka a. U Darka i W adka zjawia si Krzysztof Radecki prosz c o adres Beaty. Wyjawia e na zabój zakocha si w Saganowskiej a ona z niewiadomego powodu przesta a odbiera jego telefony. Serial obyczajowy
07:05
Barwy szcz cia
Wi niewski ma do ci g ych stresów zwi zanych z prac Bo eny i oczekuje od zi cia e zabroni onie niebezpiecznej pracy. Najgorszy scenariusz dla Sta skiej zak ada kar wi zienia za zdradzenie tajemnicy ledztwa. Wkrótce Kowaluk wzywa j do ABW. Hubert zaskakuje Wojtka i leci razem z nim do Finlandii by dopilnowa eby dobrze ulokowa pieni dze po rodzicach. Tymczasem Pawe wpada na pomys e zaoszcz dzi na wynajmie obiektów zdj ciowych kr c c film w domu Pyrków. Na pro b ch opaka Agata stara si uzyska zgod Klary... Do Wilka dzwoni Kamila a Natalia wpada w panik e by a partnerka zdradzi Maciejowi e o nim rozmawia y. Przera ona Zwole ska szuka pomocy u Sadowskiego. Serial obyczajowy
07:35
Barwy szcz cia
W domu Pyrków od rana zamieszanie w zwi zku ze startem zdj do filmu o Marcie Walawskiej. Pawe w ostatniej chwili zmienia scenariusz i koncepcj artystyczn nie licz c si w adnej kwestii ze zadaniem Agaty. Waleria odchorowuje fakt e widzia a Stefana z Carin i wyp akuje si Tolkowi e jej m znalaz sobie m od kochank . Tymczasem Górka niczego si nie domy laj c znowu spotyka si z córk czego wiadkiem jest Koszyk. Aleks i Witek nadal konkuruj o wzgl dy Zuzi. Obaj ch opcy wierz e maj u niej szans do czasu a dawny znajomy Lidki przyprowadza na trening swojego syna Filipa. Serial obyczajowy
08:05
Polacy zmieniaj cy wiat
Or downik. W filmie przedstawiono sylwetk papie a Jana Paw a II w wywiadach z Dalajlam XIV Madeleine Albright W adys awem Zacharasiewiczem
08:25
Panna z mokr g ow
Grunt to rodzinka. 13 letnia bohaterka Irenka Borowska tytu owa panna z mokr g ow wiedzie ywot radosny i beztroski. Jednak nad cichym spokojnym domem pa stwa Borowskich zaczynaj si zbiera ciemne chmury
08:55
Panna z mokr g ow
Uczy Marcin Marcina. Do maj tku pa stwa Borowskich przybywa nauczyciel pan Podkówka bardzo chudy i bardzo smutny cz owiek. Pod wp ywem Irenki nie mia y skromny m odzieniec z dnia na dzie zmienia si nie do poznania bierze nawet udzia w szalonych wyczynach swojej rezolutnej uczennicy. Niestety maj tek pa stwa Borowskich coraz bardziej podupada rodziców nie sta na dalsze op acanie prywatnego nauczyciela córki. Po Wigilii pan Podkówka zalewaj c si zami wyje d a do Warszawy. Serial dla m odych widzów 29 min Polska 1994 Re yseria: Kazimierz Tarnas Scenariusz: Kazimierz Tarnas Tomasz Piotrowski Aktorzy: Paulina Tworzya ska Anna Nehrebecka Marek Kondrat Anna Milewska Iga Cembrzy ska Hanna Stankówna Antoni Frycz Beata Tyszkiewicz Marian Opania i inni
09:30
 
Teleranek
Grzybobranie. W tym odcinku Teleranka przenosimy si do lasu w poszukiwaniu prawdziwych skarbów. Wspólnie postaramy si odnale jak najwi cej grzybów. Przy okazji opowiemy jaka pora jest najlepsza na ich zbieranie jak odró ni te jadalne od silnie truj cych jak si przygotowa do ich poszukiwania i czym tak w a ciwie jest grzyb
09:50
 
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:00
 
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:20
 
Studio Raban
W programie przedstawimy postawy warte na ladowania: m odych szukaj cych codziennego kontaktu z Bogiem ale tak e tych troch starszych: ksi y i biskupów b d cych inspiracj dla m odzie y. Wa n rol w programie odegra tak e Internet: ewangelizacja Sieci i obecno w niej osób duchowych. Poszukamy odpowiedzi na pytania o obecno Boga w wiecie etyk relacje
10:50
 
Polonia 24
Magazyn prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli a problemy rodaków mieszkaj cych poza Polsk
11:05
 
Halo Polonia
Interaktywny program w którym omawiane s tak e w rozmowach z zaproszonymi go mi wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju
11:45
 
Okrasa amie przepisy
Morskie grillowanie. W odcinku Karol Okrasa postara si pogodzi grillowanie z eglowaniem. Przygotuje: pstr ga ososiowego w pomidorowej marynacie ryb grillowan w plastrach boczku i dorsza z grilla z kapust
TVPOLONIA
12:15
 
Ojciec Mateusz
Manuela. odc. 199 Zbli aj si wiatowe Dni M odzie y. Wszyscy czekaj na przyjazd koordynatorki z Ekwadoru siostry Manueli. W adek P k szarpie si z m od dziewczyn Kasi . Manuela widzi ca zdarzenie i reaguje. W salce parafialnej odbywa si spotkanie z Manuel . Wpada spó niona Kasia. Ale na kolejnym spotkaniu w kurii Kasia Wronkowska ju si nie zjawia. Mateusz dzwoni do niej jednak telefon milczy. Zaniepokojona Manuela jedzie z Natali do dziewczyny. Policjanci dostaj wezwanie do nieprzytomnej Kasi. S siadka znalaz a j na schodach do piwnicy. Serial kryminalny obyczajowy
13:10
 
Na dobre i na z e
Choroba l dowa. Bart twierdzi e ca y czas chodzi na terapi . Borys poznaje w barze atrakcyjn Ol . Do szpitala trafia Arek cierpi cy na silny ból brzucha. W szpitalu jego stan gwa townie si pogarsza
14:10
 
Najd u sza wojna nowoczesnej Europy
Bazar czy rewolucja. Serial ukazuje walk kilku pokole Polaków z germanizacj w Wielkopolsce w latach 1815 1918. Losy fikcyjnych bohaterów przeplataj si z yciem postaci znanych z historii
15:10
 
Karty historii
Program zrealizowany przez TVP 3 Katowice przybli aj cy widzom histori l ska. Autorzy nie tylko przedstawi fakty opowiedz o wa nych postaciach i wydarzeniach ale równie odwiedz wa ne miejsca oraz zaprezentuj okolice gdzie mieszkali i dzia ali przedstawiani bohaterowie
15:40
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
S ownik polskoapolski
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi polskoapolskiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
M jak mi o
Katia i Pawe spotykaj si w ko cu z ojcem dziewczyny Otarem oraz jej niedosz ym narzeczonym Igorem. Poza tym Zdu skiego odwiedza nagle matka wci nie wiadoma e ch opak wzi w tajemnicy lub. Tymczasem Budzy ski stawia si w s dzie na kolejnej rozprawie. Jest gotów na wszystko by udowodni e Karolina k amie. Prokurator powo uje na wiadka Anet . Rogowski przechodzi seri bada w zwi zku z podejrzeniem e mo e chorowa na stwardnienie rozsiane. Maria znów spotyka si ze Starskim
18:50
 
Opole 2018 na bis
Ja to mam szcz cie. Koncert piosenek literackich i kabaretowych stulecia. Przypomnienie najlepszych wyst pów z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu
19:45
 
Rodzina Treflikw
Gra. Tatu znudzony gr z samym sob konstruuje maszyn do gry w kó ko krzy yk. Wszyscy próbuj z ni wygra ale nikomu si nie udaje. S awa maszyny rozchodzi si po ca ej galaktyce. By zmierzy si z maszyn przybywa nieuznaj cy pora ek gro ny Lord Wiader. Ku przera eniu wszystkich przegrywa ale sama gra tak go wci ga e jej wynik przestaje mie dla niego znaczenie
19:50
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Kto z korytarza. Bajk czyta Rafa Rutkowski
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody
20:35
 
Sport
Informacje o najwa niejszych wydarzeniach sportowych
20:45
 
Wojenne dziewczyny
Irka i Stefan ukrywaj si w stodole przed Niemcami. o nierze zabijaj Grudzi skiego i pracowników folwarku. Kasia ucieka z zakonu w Henrykowie. W mieszkaniu Andrzeja odkrywa rzeczy Marysi
21:40
 
100Wolno
Koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polsk niepodleg o ci. Wyst pi m.in.: S awek Jasku ke bracia Cugowscy Natalia Szroeder L. U. C. Kasia Cerekwicka Halina M ynkowa i Damian Ukeje
22:55
 
Reporta
23:20
 
Opole 2018 na bis
Przypomnimy najwi ksze przeboje z festiwalu piosenki w Opolu z koncertu Piosenka ci nie da zapomnie . Koncert przebojów stulecia
23:50
 
M jak mi o
Katia i Pawe spotykaj si w ko cu z ojcem dziewczyny Otarem oraz jej niedosz ym narzeczonym Igorem. Poza tym Zdu skiego odwiedza nagle matka wci nie wiadoma e ch opak wzi w tajemnicy lub. Tymczasem Budzy ski stawia si w s dzie na kolejnej rozprawie. Jest gotów na wszystko by udowodni e Karolina k amie. Prokurator powo uje na wiadka Anet . Rogowski przechodzi seri bada w zwi zku z podejrzeniem e mo e chorowa na stwardnienie rozsiane. Maria znów spotyka si ze Starskim
Live-Chat aktivieren